Algemene voorwaarden Difrax B.V. Naar inhoud

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden Difrax B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Difrax.com ( hierna te noemen " Difrax") zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens te downloaden (pdf).

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Difrax worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Difrax ingeschakelde tussenpersonen.

1.5 Deze website is bestemd voor ingezetenen van de landen waarvoor Difrax een vergunning heeft voor het leveren van haar producten. Wij geven geen enkele garantie dat de op deze website genoemde producten en/of door ons geleverde producten beschikbaar zijn of anderszins geschikt zijn voor gebruik buiten deze landen. Indien u ervoor kiest deze website te gebruiken vanaf een locatie buiten deze landen, doet u dat geheel voor eigen risico en bent u verantwoordelijk voor nakoming van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Difrax.com zijn vrijblijvend en Difrax behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Difrax.com. Difrax is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Difrax dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling via creditcard of via iDEAL wordt de bestelling na betaling direct in behandeling genomen.


Artikel 4. Levering

4.1 Difrax streeft ernaar de goederen binnen 3 werkdagen na bestelling te leveren, tenzij door Difrax anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvang je binnen 20 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heb je tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Difrax. Overschrijding van de levertermijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat over als het product door jou in ontvangst wordt genomen.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Difrax geleverde producten worden geheel en onvoorwaardelijk geaccepteerd.

6.2 Difrax garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Difrax mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

7.2.a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Difrax mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

7.2.b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

7.2.c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3 Als u gebruikt maakt van uw wettelijke herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Retourformulier of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

Retourformulier

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Je hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De daarbij gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Difrax te melden.

8.2 Ten aanzien van gebreken die bij een inspectie als bedoeld in lid 1 niet zijn ontdekt en redelijkerwijs niet hadden kunnen zijn ontdekt, geldt dat deze uiterlijk binnen 60 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Difrax dienen te worden gemeld.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Difrax de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Indien de koper niet heeft voldaan aan het gestelde in de vorige leden bestaat geen aanspraak op vervanging of restitutie.

8.4 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Difrax te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als deze zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies is verstuurd. De door Difrax ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor jouw rekening.

8.5 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmidddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode.

8.6 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.7 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 8.6.

8.8 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Difrax niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Difrax, dan wel tussen Difrax en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Difrax, is Difrax niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Difrax.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Difrax in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dit schriftelijk aan je mee te delen en zonder dat Difrax gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Difrax kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien je aan Difrax opgave doet van een adres, is Difrax gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan Difrax opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Difrax gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt geen rechten ontlenen op grond van het feit dat Difrax deze voorwaarden in een eerder stadium soepel heeft toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Difrax in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Difrax vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Difrax is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht / Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen Difrax en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen de koper en Difrax over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Difrax te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

12.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je jouw klacht eerst binnen de gestelde tijd aan Difrax heeft voorgelegd. Je kunt hierbij gebruik maken van het online klachtenformulier op www.thuiswinkel.org. Difrax is gehouden de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. Indien deze termijn niet kan worden gehaald, dan zal Difrax je hiervan op de hoogte brengen met een indicatie van de duur van de vertraging.

12.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Difrax is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. (Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

12.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend.